Formes de participació de les famílies

Tutories i atenció personalitzada: interacció estreta entre família i escola.

Intercanvi Escola-Família: reunions puntuals grupals per conèixer i compartir l’activitat pedagògica i abordar qüestions organitzatives.

Assemblea: reunió de tot el col·lectiu per a la presa de decisions sobre les qüestions rectores de l’entitat (periodicitat semestral).

Consell Rector: òrgan executiu de la gestió de la cooperativa, integrat per 2 coordinadores de l’Equip Educatiu i 2 membres representants de les famílies. Renovació bianual.

Comissions: grups de treball de suport a l’equip educatiu per a l’execució de tasques d’elaboració de materials pedagògics, manteniment d’espais, gestió econòmica, comunicació, entre d’altres.